Kliničke studije

Odjel kliničkih studija osnovan je 2009. godine i vođen je smjernicama Dobre distribucijske prakse, Dobre kliničke prakse, uspješno obavlja aktivnosti u području logistike i skladištenja lijekova, opreme i materijala za kliničke studije.

Naši odnosi sa naručiocima ispitivanja su uspostavljeni na odličnoj komunikaciji, tačnosti i brzini odrađenih aktivnosti, poštujući povjerljivost svih informacija i podataka kao i specifične zahtjeve koje su propisali naručioci ispitivanja.

Savremeno opremljeno skladište, informatički i komunikacijski sistem, i vlastiti vozni park osigurava odlične uslove skladištenja i promptne dostave.


Usluge koje obavlja visoko educirano osoblje su:
-ishodovanje saglasnosti za uvoz lijekova i medicinskih proizvoda,
-uvoz,
-skladištenje,
-distribucija na odobrene centre,
-nabavka komparatora i suportivne terapije s domaćih i stranih tržišta,- povrat sa odobrenih centara i skladištenje povrata,- organizacija uništenja studijskih lijekova i medicinskih proizvoda.